ชื่อกิจกรรม : เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

สถานที่ : ศาลาหมู่บ้าน บ้านแหลม หมู่ที่8 ตฝาละมี อปากพะยูน จพัทลุง

วันที่ : 11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ประชุมทีมประมงอาสาเพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการดำเนินงานของประมงอาสาที่ผ่านมา 2.จัดทำแผนการทำงานของประมงอาสาแต่ละพื้นที่ 3.กำหนดกติกาการดูแลเขตอนุรักษ์ของแต่ละพื้นที่

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 7,800.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 7 เม.ย. 2562 19:34 น.