ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ : ธนาคารปูม้า ที่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ : 24 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 24

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ทีมประมงอาสาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบทั้งในและนอกพื้นที่ 2.นำรูปแบบมาวางแผนปรับใช้ให้สอดคลองกับพื้ที่ตนเอง 3.ติดตามประเมินผลการทำงานของประมงอาสา

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 43,140.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 23 เม.ย. 2562 21:18 น.