ชื่อกิจกรรม : จัดทำขอมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

สถานที่ : ณ.ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 15 มกราคม 2562 - 15 มกราคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.จัดเก็บข้อมูลชนิดพ้นธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง10ปี 2.ใช้แบบสอบถามในการหาข้อมูล 3.แบ่งทีมรับผิดชอบในการทำแบบสอบถาม และมีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการนัดสรุปงานแต่ละครั้งแลนำข้อมูลที่สรุปได้ไปนำเสนอเวที่ประชุมสมาคมเพื่ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบรูณ์มากขึ้น

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 8,000.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 12 พ.ค. 2562 14:10 น.