ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง

สถานที่ : ณ.ศษลาอเนกประสงค์ บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.นำเสนอร่างข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์และเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง10ปี 2.จัดทำต้นฉบับข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเสาบสงขลาตอนกลางย้อนหลัง10ปี เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ โดยมีคณะทำงานรับผิดชอบที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 5,000.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 12 พ.ค. 2562 15:06 น.