ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่

สถานที่ : ณ.ศษลาประชุม บ้านแหลม หมู่8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 20 มีนาคม 2562 - 20 มีนาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 5

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ประมงอาสาจัดทำป้ายประชาส้มพันธ์เผยแพร่กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์ของแต่ละพื่นที่

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 11,550.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 12 พ.ค. 2562 15:49 น.