ชื่อกิจกรรม : เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

สถานที่ : ณ.สาลาบ้านแหลมไก่ผู้ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 14 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 2,818.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 20 พ.ค. 2562 19:55 น.