ชื่อกิจกรรม : เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

สถานที่ : ณ.ศาลาอเนกประสงศ์บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ประชุมคณะทำงานโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.ทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา 3.กำหนดทิศทางแผนการทำงานในแต่ละช่วง

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 2,818.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 28 ส.ค. 2562 20:10 น.