ชื่อกิจกรรม : เตรียมการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

สถานที่ : ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 23 ธันวาคม 2561 - 23 ธันวาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 30

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดโครงการการจัดการพลังงานสะอาด เพื่อแจ้งในที่ประชุมทราบ 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ในการให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเป้าหมายปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คณะทำงานไม่น้อยกว่าชุมชนละ 10 คน รวม 3 ชุมชน 3. จัดหาข้อมูล องค์ความรู้เรื่องพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 20 ก.พ. 2562 11:29 น.