ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 2.2)

สถานที่ : ศูนย์รวบรวมพันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ 212 ม.7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 24 มกราคม 2562 - 24 มกราคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 30

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในปัจจุยัน เรื่องพลังทดแทน พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด และการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในครัวเรือน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้หลอดประหยัดไฟ LED, การใช้แก๊สชีวภาพ, การใช้เตาชีวมวล, และการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจและบันทึกข้อมูลสถานการณ์การใช้พลังงานในครัวเรือนของตน เพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบ และวางแผนการเลือกใช้พลังงาน ให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสะดวกต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลไปสู่ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชน 3. คัดเลือกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10ครัวเรือน เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องในขั้นตอนต่อไป

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 20 ก.พ. 2562 13:23 น.