ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่3.1)

สถานที่ : ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 10 มีนาคม 2562 - 10 มีนาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องเตาชีวมวล 2. จัดทำเอกสารชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเตาชีวมวล (เตาจรวด) 4. เปิดเวทีสอนการทำเตาชีวมวล และการใช้งานจริงในครัวเรือน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 20 ก.พ. 2562 14:04 น.