ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่3.2)

สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน (โรงเรียนฅนกินแดด) เลขที่ 153 ม.9 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 11 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 2. จัดทำเอกสารชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดหาวิทยากรฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานจริงด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 4. เปิดเวที ทำการอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสาธิตการใช้งานในครัวเรือน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 23 ก.พ. 2562 12:57 น.