ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 5 (กิจกรรมที่3.5)

สถานที่ : สำนักงานเทศบาล ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 - 11 กรกฎาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. ติดต่อประสานงานวิทยากรให้ความรู้ และ สถานที่ใช้จัดกิจกรรม 2. จัดทำเอกสารชุดความรู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องแก๊สชีวภาพ 3. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ 4. ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานการผลิตและใช้แก๊สชีวภาพจากศูนย์เรียนรู้บ้านโคกม่วง

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 23 ก.พ. 2562 14:27 น.