ชื่อกิจกรรม : ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

สถานที่ : พื้นที่เป้าหมายหลัก คือ ชุมชนในตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง และ พื้นที่เป้า

วันที่ : 10 มีนาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. รับสมัครคัดเลือกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด 2. วิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ที่ควรให้ครัวเรือนปรับเปลี่ยน โดยดูจากสภาวะสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 3. หนุนเสริมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนให้กับแหล่งเรียนรู้ระดับครัวเรือน อย่างน้อย 10 แห่ง และ ระดับชุมชน 2แห่ง 4. ประชุมกำหนดกติกข้อตกลงร่วมกัน 5. การศึกษาดูงานการใช้พลังงานสะอาด ที่แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน ในพื้นที่ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 12 พ.ค. 2562 14:00 น.