ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.1)

สถานที่ : ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 1 มกราคม 2562 - 30 พ.ค. 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 16

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. ออกแบบการเก็บข้อมูล และ จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูล 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 7,500.00