ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 (กิจกรรมที่ 5.1)

สถานที่ : ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 1 มกราคม 2562 - 30 พ.ค. 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 16

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. ออกแบบการเก็บข้อมูล และ จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูล 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 11:06 น.