ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน(กิจกรรมที่ 6 )

สถานที่ :

วันที่ : 15 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 30

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 11,600.00