ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน(กิจกรรมที่ 6 )

สถานที่ : ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 15 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 30

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 15 มิ.ย. 2562 11:45 น.