ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาด ณ แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน โรงเรียนฅนกินแดด เลขที่ 153 หมู่ที่ 9 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาช

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 50

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน จากโครงการ การจัดการพลังงานสะอาด เปิดให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและสังคม 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาดูงาน 3. กำหนดให้มีฐานการเรียนรู้ ตามระดับความเหมาะสม ต่อผู้เข้ามาศึกษาดูงาน 4. มีการจัดวงอภิปราย ถาม-ตอบ แบบปากเปล่า เพื่อทดสอบผู้เข้ามาเรียนรู้ ว่าได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน และต้องการให้แหล่งเรียนรู้ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอีกบ้าง

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย solarcell1 เมื่อ 28 ก.ค. 2562 19:01 น.