ชื่อกิจกรรม : จัดนิทรรศการนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และบริการความรู้ด้วยการสาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน(กิจกรรมที่ 4.3)

สถานที่ : งานมหกรรมเครือข่ายชุมชนและตำบลวิถีพอเพียง ภาคใต้ ปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลบ้านนา อ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

วันที่ : 4 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 100

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายผู้จัดงาน เพื่อแจ้งความประสงค์การจัดนิทรรศการ ตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมการเดินทางไปดูสถานที่ที่จะออกไปจัดนิทรรศการ 2. จัดเตรียมชุดนิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน รวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ และป้ายความรู้ 3. ประสานงานวิทยากร ผู้ให้ความรู้ประจำวัน รวมทั้งหมด 3 วัน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 5,000.00