ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.2)

สถานที่ : ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2563

กลุ่มเป้าหมาย : 20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1. ออกแบบการเก็บข้อมูล และ จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูล 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน โดยคณะทำงานในโครงการ 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 7,500.00