Concept Paper

Concept Paper คือ แนวคิดที่จะทำโครงการ เป็นการบรรยายความเป็นมาและสถานการณ์ พร้อมกิจกรรมกิจกรรมหลัก ๆ ที่จะดำเนินการ หากแนวคิดเป็นที่น่าสนใจ แนวคิดนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโครงการต่อไป

เสนอโครงร่าง/แนวคิดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน

กรุณาป้อนชื่อแนวคิดโครงการในช่องด้านบนแล้วเติมรายเอียดให้ครบถ้วน