193 items(1/2) 2 Next » Last »|
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-00-0122 57-02774
(โครงการ)
เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้านบ้านศรีราชา หมุ่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 7 - #1 #1 18 มี.ค. 58 04:49 ยุติโครงการ
2 58-00-0066 57-02627
(โครงการ)
พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริกตำบลแขวง ปริก อำเภอเขต สะเดา จังหวัด สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 4 #1#2 #1 4 ธ.ค. 58 11:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 58-00-0067 57-02626
(โครงการ)
ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเองบ้านสนี หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1#2 16 ม.ค. 59 08:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 58-00-0025 57-02625
(โครงการ)
ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 30 5 #1#2 #1 24 ก.พ. 59 22:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5 58-00-0154 57-02622
(โครงการ)
กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)หมู่ที่ 10 บ้านสาคูเหนือ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1#2 2 ก.พ. 59 10:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6 58-00-0068 57-02621
(โครงการ)
เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชนหมู่ที่5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 41 3 #1#2 #1#2 9 พ.ย. 58 15:52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 58-00-0125 57-02600
(โครงการ)
พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเองบ้านบางหละ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 45 4 #1#2 #1#2 16 พ.ย. 58 14:27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
8 58-00-0040 57-02598
(โครงการ)
เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อชุมชนบ้านบางกล้วยนอก ต.นาคา อ.สุขสำราญโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 30 4 #1#2 #1 13 ม.ค. 59 13:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 58-00-0082 57-02579
(โครงการ)
สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)บ้านสมบูรณ์สุข ม.13 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 24 4 #1#2 #1#2 31 ม.ค. 59 18:10 ระงับโครงการ
10 57-02596
(โครงการ)
ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด)โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - ระงับโครงการ
11 58-00-0073 57-02591
(โครงการ)
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียงบ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
71 15 3 #1 #1#2 23 มี.ค. 58 12:25 ยุติโครงการ
12 58-00-0070 57-02595
(โครงการ)
ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)บ้านน้ำเค็ม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 49 3 #1#2 #1#2 19 พ.ย. 58 13:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 58-00-0072 57-02592
(โครงการ)
บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะม.8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 28 5 #1#2 #1#2 4 ธ.ค. 58 10:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
14 58-00-0126 57-02590
(โครงการ)
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 30 6 #1#2 #1#2 17 พ.ย. 58 14:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
15 58-00-0127 57-02589
(โครงการ)
พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )บ้านควนดิน ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 27 4 #1#2 #1#2 19 ม.ค. 59 23:16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 58-00-0074 57-02588
(โครงการ)
ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่งหมู่ที่ 1 บ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 3 #1#2 #1#2 27 พ.ย. 58 10:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 58-00-0075 57-02587
(โครงการ)
ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 38 3 #1#2 #1 14 ต.ค. 58 21:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
18 58-00-0076 57-02586
(โครงการ)
คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียงบ้านคลองโชน หมู่ที่3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 33 3 #1#2 #1#2 6 ธ.ค. 58 16:27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
19 58-00-0077 57-02585
(โครงการ)
เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมีบ้านบางไทรนนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 34 5 #1#2 #1#2 31 ต.ค. 58 14:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 58-00-0078 57-02584
(โครงการ)
ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อยม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 25 1 #1#2 #1#2 24 มี.ค. 59 21:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
21 58-00-0079 57-02583
(โครงการ)
เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยางหมู่ 2 บ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 25 2 #1#2 #1 20 ม.ค. 59 09:51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 58-00-0080 57-02582
(โครงการ)
คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ม. 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 30 4 #1#2 #1#2 19 พ.ย. 58 16:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
23 58-00-0081 57-02581
(โครงการ)
รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอยบ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 34 3 #1#2 #1#2 28 พ.ย. 58 13:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
24 58-00-0084 57-02576
(โครงการ)
บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 2 #1#2 #1#2 20 พ.ย. 58 11:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
25 58-00-0128 57-02574
(โครงการ)
ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงูโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 48 5 #1#2 #1#2 24 พ.ย. 58 14:11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
26 58-00-0041 57-02573
(โครงการ)
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอ นาทวีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 23 4 #1#2 #1 8 พ.ย. 58 10:22 ยุติโครงการ
27 58-00-0086 57-02572
(โครงการ)
หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรังหมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 28 6 #1#2 #1#2 25 ม.ค. 59 20:35 ดำเนินการเสร็จสิ้น
28 58-00-0089 57-02569
(โครงการ)
ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์หมู่ที่ 2 ตำบลควนโพธิ์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 60 2 #1#2 #1#2 12 พ.ย. 58 16:43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 58-00-0129 57-02568
(โครงการ)
บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรคหมู่ 6 บ้านโคกเคี่ยม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 35 1 #1#2 #1#2 30 ต.ค. 58 23:30 ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 58-00-0090 57-02567
(โครงการ)
ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)หมู่ที่ 4 บ้าน กลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 34 1 #1#2 #1 3 ธ.ค. 58 13:51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
31 58-00-0130 57-02564
(โครงการ)
สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัวชุมชนบ้านหนองบัว ม.5 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 30 1 #1#2 #1#2 29 เม.ย. 59 15:07 ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 58-00-0180 57-02563
(โครงการ)
เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโปหมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 30 4 #1#2 #1#2 27 พ.ย. 58 11:36 ดำเนินการเสร็จสิ้น
33 58-00-0093 57-02560
(โครงการ)
อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดีบ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 30 4 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 13:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 58-00-0094 57-02559
(โครงการ)
ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภูบ้านหัวลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 47 4 #1#2 #1 9 พ.ย. 58 14:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
35 58-00-0096 57-02556
(โครงการ)
บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียงบ้านห้วยใหญ่ ม.8 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่่งตะโกโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 4 #1#2 #1#2 26 พ.ย. 58 10:52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 58-00-0171 57-02555
(โครงการ)
เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)บ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 33 4 #1#2 #1#2 12 พ.ย. 58 14:18 ดำเนินการเสร็จสิ้น
37 58-00-0097 57-02554
(โครงการ)
สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียงหมู่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 36 6 #1#2 #1#2 4 พ.ย. 58 14:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 58-00-0098 57-02553
(โครงการ)
บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์บ้านดอนมะปราง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจำ อำเภอชะอวดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 42 7 #1#2 #1 9 ม.ค. 59 16:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
39 58-00-0099 57-02551
(โครงการ)
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)บ้านเปี๊ยะหัวเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 5 #1#2 #1#2 14 พ.ย. 58 20:00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 58-00-0100 57-02550
(โครงการ)
ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทังบ้านควนทัง หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 27 3 #1#2 #1#2 26 ม.ค. 59 09:41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
41 58-00-0042 57-02548
(โครงการ)
ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียงทับคริสต์ หมู่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
81 78 4 #1#2 #1#2 1 พ.ย. 58 18:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 58-00-0101 57-02547
(โครงการ)
บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียงบ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 33 6 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 11:03 ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 58-00-0102 57-02546
(โครงการ)
ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้าบ้านไสหร้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 12 2 #1#2 #1 31 ต.ค. 58 15:27 ยุติโครงการ
44 58-00-0103 57-02545
(โครงการ)
พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนราษฎร์บำรุง 222/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 22 2 #1#2 #1#2 7 ก.พ. 59 00:15 ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 58-00-0106 57-02540
(โครงการ)
ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 33 6 #1#2 #1#2 9 พ.ย. 58 16:54 ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 58-00-0107 57-02538
(โครงการ)
เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็กหมู่ที่6 บ้านหัวสะพานเหล็กโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 30 6 #1#2 #1#2 2 พ.ย. 58 23:42 ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 58-00-0108 57-02535
(โครงการ)
สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวยม.7 บ้านทุ่งทวย ต.นาเมืองเชร อ.สิเกา จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 18 5 #1#2 #1#2 29 พ.ย. 58 09:14 ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 58-00-0045 57-02534
(โครงการ)
คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหมู่ 1 บ้านพรุกระแชง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 46 3 #1#2 #1#2 11 พ.ย. 58 18:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 58-00-0109 57-02533
(โครงการ)
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบุชุมชนท่ากะหยง หมู่ที่ 4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 53 18 #1#2 #1 5 ม.ค. 59 16:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 58-00-0088 57-02570
(โครงการ)
ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียนม.6 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 37 9 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 13:50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 58-00-0083 57-02578
(โครงการ)
พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2ม.4 และ ม.7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 31 7 #1#2 #1#2 14 พ.ย. 58 21:09 ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 58-00-0149 57-02623
(โครงการ)
ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือชุมชนวังกระบือ หมู่ 7 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 32 3 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 15:51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 58-00-0095 57-02558
(โครงการ)
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2ชุมชนโรงภาษีเก่า เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 47 5 #1#2 #1#2 14 พ.ย. 58 21:40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 58-00-0143 57-02577
(โครงการ)
กติกาชุมชนคนนาเกตุหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 5 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 11:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 58-00-0104 57-02544
(โครงการ)
สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรักชุมชนบ้านดอนรักโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 24 - #1 #1 30 มิ.ย. 58 15:09 ยุติโครงการ
56 58-00-0087 57-02571
(โครงการ)
ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่บ้านสะแต ถนนสะแต1 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 38 2 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 10:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 58-00-0043 57-02539
(โครงการ)
สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 32 5 #1#2 #1#2 13 ธ.ค. 58 12:02 ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 58-00-0150 57-02542
(โครงการ)
นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยงบ้านตันหยง หมู่ที่2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 33 3 #1#2 #1#2 15 พ.ย. 58 00:28 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 58-00-0132 57-02541
(โครงการ)
กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง บ้านกลิ้งกลอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 1 1 3 ธ.ค. 57 10:05 ยุติโครงการ
60 58-00-0044 57-02536
(โครงการ)
คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่บ้านเขาแก้ว ม.2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 33 5 #1#2 #1#2 5 ธ.ค. 58 12:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 58-00-0085 57-02575
(โครงการ)
โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกูชุมชนท่าเรือบ้านควนตุ้งกูโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
69 35 15 #1#2 #1 3 ธ.ค. 58 15:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 58-00-0131 57-02549
(โครงการ)
เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2บ้านลาเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 35 10 #1#2 #1#2 18 พ.ย. 58 17:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 58-00-0251 57-02599
(โครงการ)
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้บ้านสูแก ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 37 3 #1#2 #1#2 21 พ.ย. 58 13:39 ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 58-00-0105 57-02543
(โครงการ)
บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียงบ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 5 #1#2 #1#2 6 ธ.ค. 58 11:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 58-00-0124 57-02607
(โครงการ)
เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุขหมู่ที่ 2 บ้านสาวรวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 33 5 #1#2 #1#2 4 ธ.ค. 58 17:29 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 58-00-0144 57-02562
(โครงการ)
ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านบือราเป๊ะ ม.3 บ้านบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 33 4 #1#2 #1#2 9 ธ.ค. 58 11:57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 58-00-0069 57-02606
(โครงการ)
เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัยวัดธรากร (วัดบ้านบางน้อย) หมู่ 4 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 32 3 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 12:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 58-00-0123 57-02624
(โครงการ)
มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพชุมชนกุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 35 3 #1#2 #1 30 พ.ย. 58 07:10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 58-00-0091 57-02565
(โครงการ)
โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่บ้านอุเป หมู่9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัด ยะลา 95000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 2 #1#2 #1 19 ต.ค. 58 14:52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 58-00-0170 57-02557
(โครงการ)
ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทยหมู่ที่ 1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 47 1 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 11:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 58-00-0071 57-02594
(โครงการ)
ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพหมู่บ้านบูเกะสูดอ ม.2 ต. บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 47 2 #1#2 #1#2 21 พ.ย. 58 11:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 58-00-0155 57-02604
(โครงการ)
รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)ตลาดเทศวิวัฒน์ 1โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 51 5 #1#2 #1#2 3 พ.ย. 58 00:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 58-00-0092 57-02561
(โครงการ)
บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะหมู่ที่ 2 บ้านยือโร๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามันโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 1 - #1 #1 30 พ.ย. 57 12:46 ระงับโครงการ
74 57-00-1018 57-01542
(โครงการ)
คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนาบ้านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบล หัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 47 1 #1#2 #1 19 พ.ค. 58 17:55 ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 57-00-1019 57-01541
(โครงการ)
สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่บ้านบางไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 46 - #1#2 #1 19 พ.ค. 58 19:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 57-00-1020 57-01540
(โครงการ)
บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
59 58 2 #1#2 #1 21 พ.ค. 58 12:27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 57-00-0923 57-01539
(โครงการ)
ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลองบ้านลำคลอง ม.7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 55 - #1#2 #1 21 พ.ค. 58 22:08 ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 57-00-0924 57-01538
(โครงการ)
เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปังบ้านทะเลปัง ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 50 1 #1#2 #1 17 พ.ค. 58 10:13 ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 57-00-0925 57-01537
(โครงการ)
บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับบ้านหน้าทับ ม. 7 ต.ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 28 2 #1#2 #1#2 18 มิ.ย. 58 01:34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 57-00-1021 57-01536
(โครงการ)
สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)ชุมชนพรหมมานนท์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 54 1 #1#2 #1 3 ก.ค. 58 10:32 ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 57-00-1022 57-01535
(โครงการ)
สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬาชุมชนสนามกีฬา เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1 18 ส.ค. 58 18:45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 57-00-1023 57-01534
(โครงการ)
หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)บ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 26 2 #1#2 #1 31 พ.ค. 58 21:38 ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 57-00-0991 57-01533
(โครงการ)
ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 43 2 #1#2 #1#2 18 พ.ค. 58 13:43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 57-00-1024 57-01532
(โครงการ)
บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )บ้านโคกเหล็ก หมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 28 4 #1#2 #1 31 พ.ค. 58 21:17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 57-00-1063 57-01530
(โครงการ)
บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านต้นมะขามเทศ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 46 5 #1#2 #1#2 15 ส.ค. 58 20:52 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 57-00-0926 57-01529
(โครงการ)
คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่บ้านโคกสิเหรง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 19 2 #1 #1 5 ธ.ค. 57 18:50 ยุติโครงการ
87 57-00-1064 57-01528
(โครงการ)
แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)ชุมชนป้อมหก 170/18 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 65 7 #1#2 #1#2 29 มิ.ย. 58 14:56 ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 57-001065 57-01527
(โครงการ)
พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึงบ้านไทรขึง หมู่ที่ 7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 47 2 #1#2 #1#2 14 ก.ย. 58 18:58 ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 57-00-1067 57-01526
(โครงการ)
วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
72 67 5 #1#2 #1 28 มิ.ย. 58 10:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 57-00-1068 57-01524
(โครงการ)
พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรมชุมชนบ้านลาแป ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 22 4 #1#2 #1#2 5 ก.ค. 58 09:59 ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 57-00-0927 57-01523
(โครงการ)
คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระบ้านอาตะบือเระ ม. 2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 52 2 #1#2 #1#2 28 มิ.ย. 58 11:22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 57-00-0928 57-01522
(โครงการ)
โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาวหมู่บ้านนากอฮูแตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
135 133 3 #1#2 #1#2 26 ก.ค. 58 00:48 ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 57-00-1086 57-01521
(โครงการ)
ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่บ้านเจาะเกาะ ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 19 3 #1#2 #1#2#3 30 ก.ค. 58 01:49 ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 57-00-1069 57-01520
(โครงการ)
โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง)ชุมชนฮูมอลานัส หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1#2 21 มิ.ย. 58 22:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 57-00-0929 57-01519
(โครงการ)
ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1#2 24 มิ.ย. 58 15:37 ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 57-00-0930 57-01518
(โครงการ)
ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียงบ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อ.ธารโต จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 45 3 #1#2 #1#2 7 ส.ค. 58 03:26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 57-00-0931 57-01517
(โครงการ)
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพชุมชนบ้านคอกช้างโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 41 3 #1#2 #1#2 8 มิ.ย. 58 11:16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 57-00-0932 57-01516
(โครงการ)
โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนครบ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 39 3 #1#2 #1#2#3 30 มิ.ย. 58 14:12 ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 57-00-0933 57-01515
(โครงการ)
ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)บ้านนครธรรม ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 51 3 #1#2 #1#2 25 มิ.ย. 58 23:31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 57-00-1025 57-01514
(โครงการ)
ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 36 16 #1#2 #1#2 17 พ.ย. 58 09:21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
193 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 193 โครงการ