ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 60-ข-072 ???
(โครงการ)
Admin_ae ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชนงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
3 3 - #1 3 พ.ค. 61 11:33 กำลังดำเนินโครงการ
2 60-ข-073 ???
(โครงการ)
Admin_ae เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหารงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 4 - #1 3 พ.ค. 61 13:36 กำลังดำเนินโครงการ
3 60-ข-074 60-ข-074
(โครงการ)
Admin_ae ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 4 - #1 21 พ.ค. 61 13:58 กำลังดำเนินโครงการ
4 60-ข-070 ???
(โครงการ)
Admin_ae การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 4 - #1 22 เม.ย. 61 11:06 กำลังดำเนินโครงการ
5 60-ข-069 ???
(โครงการ)
Admin_ae ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 3 - #1 3 พ.ค. 61 12:18 กำลังดำเนินโครงการ
6 60-ข-067 60-ข-067
(โครงการ)
Admin_ae ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
7 7 - #1 21 พ.ค. 61 15:21 กำลังดำเนินโครงการ
7 60-ข-071 ???
(โครงการ)
Admin_ae การจัดการภัยพิบัติงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 3 - #1 12 ก.พ. 61 10:17 กำลังดำเนินโครงการ
8 60-ข-068 ???
(โครงการ)
Admin_ae สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
6 6 - #1 3 พ.ค. 61 10:59 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ