รายชื่อโครงการ ปี 2560 (จำนวน 7 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชนงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
3 3 - #1 3 พ.ค. 61 11:33
2 60-ข-074
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 4 - #1 21 พ.ค. 61 13:58
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 4 - #1 22 เม.ย. 61 11:06
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 3 - #1 3 พ.ค. 61 12:18
5 60-ข-067
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
7 7 - #1 21 พ.ค. 61 15:21
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การจัดการภัยพิบัติงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 3 - #1 12 ก.พ. 61 10:17
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
6 6 - #1 3 พ.ค. 61 10:59
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ