รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "Admin_ae" (จำนวน 7 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPA - กิจกรรมทางกาย
54 50 - #1 #1 26 พ.ย. 61 04:16
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
58 56 - 16 ก.พ. 62 21:31
3 61-00-63
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผลภาคใต้ และ ภาคเหนือโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
11 7 - 12 มี.ค. 62 11:20
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae งานบริหารโครงการเครือข่ายนักประเมิน (ตัวอย่างสำหรับทดสอบ)โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล
7 1 - 10 ส.ค. 61 13:40
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุขโครงการทั่วไป
7 4 - 2 ม.ค. 61 19:47
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 23 เม.ย. 61 11:10
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติดศาลาหมู่บ้าน.กม3สายยะลา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ