รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "คณุตน์ ศิโรทศ" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01501
(โครงการ)ปี 2554
คณุตน์  ศิโรทศ การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 1 - 1 28 ส.ค. 54 13:11
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ