รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01492
(โครงการ)ปี 2554
โครงการเยาวชนสานฝัน  คุ้มกันชุมชน โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชนชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 13 - 2 11 ต.ค. 54 12:50
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ