รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางนิตยา นิลจันทร์" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03815
(โครงการ)ปี 2558
นางนิตยา นิลจันทร์ Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิกหมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 24 4 #1 #1 26 ก.พ. 59 15:45
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ