รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางวิภา หรันหลัง" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-04023
(โครงการ)ปี 2558
นางวิภา หรันหลัง เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
70 20 5 #1 #1 ½ 19 พ.ค. 59 20:31
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ