รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03783
(โครงการ)ปี 2558
นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษบ้านปากบาง หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 27 2 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 08:42
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ