รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ฉลวย คงสม" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03810
(โครงการ)ปี 2558
ฉลวย คงสม คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพรบ้านเกาะขาม หมู่ 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 13 4 #1 #1 ½ 2 มิ.ย. 59 12:58
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ