รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นายยาลานิง อาบ๊ะ" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03788
(โครงการ)ปี 2558
นายยาลานิง  อาบ๊ะ ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียงบ้านทำนบ หมู่ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 3 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 23:46
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ