รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "อับดุลรอหิง บินมะตอเห" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03801
(โครงการ)ปี 2558
อับดุลรอหิง บินมะตอเห ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเราชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ต.เจ๊ะเหอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 27 4 #1#2 #1 29 พ.ย. 59 14:29
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ