รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03835
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์ เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุบ้านท่าพรุ ม.5 ตำบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 29 6 #1#2 #1 9 พ.ย. 59 12:00
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ