รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นายดนหยาด สองเมือง" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03939
(โครงการ)ปี 2558
นายดนหยาด สองเมือง โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมืองม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
68 62 6 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 10:35
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ