รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "สำราญ สมาธิ" (จำนวน 3 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01549
(โครงการ)ปี 2554
โกศล โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรังหมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 1 - 2 28 ส.ค. 54 10:54
2 54-01550
(โครงการ)ปี 2554
นายวิรัตน์  ทองแป้น คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุขชุมชนบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 1 - 2 27 ส.ค. 54 21:16
3 54-01538
(โครงการ)ปี 2554
สำราญ  สมาธิ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรังบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 5 - 2 1 ก.ย. 54 11:17
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ