รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "pra.patsorn intharasakul" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 57-02577
(โครงการ)ปี 2557
กติกาชุมชนคนนาเกตุหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 5 #1#2 #1#2 7 พ.ย. 58 11:39
2 54-01573
(โครงการ)ปี 2554
pra.patsorn  intharasakul โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุหมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 23 1 2 19 พ.ย. 55 17:42
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ