รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "chanida" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01520
(โครงการ)ปี 2554
chanida โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ1. พื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตต้นน้ำ และปลายน้ำ คือ พื้นที่ตำบลฉลองและตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล2. พื้นที่ประสบภัยเขตปลายน้ำ คือ พื้นที่ 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชภอสิชลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 29 - 2 7 ม.ค. 55 19:17
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ