รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ ม.2" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01516
(โครงการ)ปี 2554
โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ ม.2 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรังบ้านปากปรนท่าออก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 9 2 2 19 พ.ย. 55 14:00
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ