รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "chonpadae" (จำนวน 8 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 60-ข-074
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 4 - #1 21 พ.ค. 61 13:58
2 55-01889
(โครงการ)ปี 2555
chonpadae ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน1. บ้านนายอดทอง,บ้านทุ่งไพร,บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 35 3 #1 #1#2 ½ ½ 13 ต.ค. 56 17:38
3 55-01777
(โครงการ)ปี 2555
chonpadae บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุขบ้านบางนาว หมู่ที่ 2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 29 3 #1#2 #1 ½ ½ 15 ต.ค. 56 19:12
4 55-01893
(โครงการ)ปี 2555
chonpadae ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้บ้านใต้ ม.4 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 10 1 #1 ½ 5 ก.ค. 56 11:38
5 55-01778
(โครงการ)ปี 2555
chonpadae โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่าบ้านสวนป่า ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 34 4 #1#2 #1 ½ ½ 1 พ.ย. 56 13:12
6 54-01548
(โครงการ)ปี 2554
suchaya โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรังหมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 1 - 2 28 ส.ค. 54 11:37
7 54-01552
(โครงการ)ปี 2554
sasi โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 2 ตำบล นาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 35 - #2 2 30 พ.ย. 55 16:08
8 54-01528
(โครงการ)ปี 2554
chonpadae โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังบ้านควน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 11 - 3 4 มี.ค. 55 14:50
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ