รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "cherdsak.chamnan" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03809
(โครงการ)ปี 2558
cherdsak.chamnan กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3บ้านบ่อเมา - แหลมแท่น หมู่ที่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ. ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 24 3 #1#2 #1 18 พ.ย. 59 09:25
2 56-00273
(โครงการ)ปี 2556
somjai โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโคหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.ชุมโค และพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวบ่อเมา - หินกบ -พัฒนาแหลมแท่นให้เป็นที่ท่องเที่ยว -ของตำบลชุมโคโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 26 5 #1#2 #1 23 พ.ค. 57 20:48
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ