รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "songpak" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03848
(โครงการ)ปี 2558
songpak เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)บ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
55 51 3 #1#2 #1 30 ต.ค. 59 22:04
2 56-02526
(โครงการ)ปี 2556
narumon Satun คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยาชุมชนบ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 29 1 #1#2 #1#2 2 พ.ย. 57 13:14
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ