รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "panu" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03829
(โครงการ)ปี 2558
panu ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 39 6 #1#2 #1 21 ต.ค. 59 12:58
2 56-02519
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ชุมชนสูงวัย บ้านในซังชุมชนบ้านในซัง 160 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
32 26 6 #1#2 #1#2 4 ก.ย. 57 14:56
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ