รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "santi" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03864
(โครงการ)ปี 2558
santi โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 47 5 #1#2 #1 16 ต.ค. 59 09:47
2 56-01581
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 3 #1#2 #1#2 31 ก.ค. 57 10:59
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ