รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "สมชาย เนียมหวาน" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03844
(โครงการ)ปี 2558
สมชาย เนียมหวาน โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)มัสยิดบ้านนาเกาะไทร 103 หมู่บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 40 13 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:55
2 56-02531
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุขหมู่ที่ 9 บ้านนาเกาะไทร อ. เหนือคลอง จ. กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 29 13 #1#2 #1#2#3 7 ต.ค. 57 23:41
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ