รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "krangsak" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03823
(โครงการ)ปี 2558
krangsak บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 38 4 #1#2 #1 17 พ.ย. 59 12:18
2 56-01332
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชนหมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 5 #1#2 #1#2 18 ต.ค. 57 06:44
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ