รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "เสณี จ่าวิสูตร" (จำนวน 50 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
เสณี จ่าวิสูตร ทดสอบ node flagship
4 - -
2 58-03901
(โครงการ)ปี 2558
นายนุกูล มูสิกะ ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูลบ้านตูล หมู่ 1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 36 3 #1#2 #1 29 พ.ย. 59 14:07
3 58-03897
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวสุพานนท์ มูสิกะ ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควนบ้านชายควน หมู่ 2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 51 5 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 02:37
4 58-03985
(โครงการ)ปี 2558
นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะหมู่ที่ 8 ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว จ้งหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
63 57 6 #1#2 #1 22 พ.ย. 59 19:55
5 58-03977
(โครงการ)ปี 2558
นายชำนิ ยอดแก้วเรือง รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ชุมชนหน้าวัด หมู่ที่ 11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 37 5 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:32
6 58-03990
(โครงการ)ปี 2558
นายสุพล เกตุแก้ว เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์บ้านสหกรณ์ ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 46 5 #1#2 #1 25 พ.ย. 59 11:22
7 58-03837
(โครงการ)ปี 2558
สมศักดิ์ สุขยูง เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
68 64 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 12:04
8 58-03996
(โครงการ)ปี 2558
คำนึง คงศรี ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็งบ้านหนองเพ็ง หมู่ที่4 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 35 4 #1#2 #1 10 พ.ย. 59 06:11
9 58-03981
(โครงการ)ปี 2558
จริยา แก้วนพรัตน์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอชุมชนสำนักกอ หมู่ที่ 3 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 36 8 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 10:54
10 58-03932
(โครงการ)ปี 2558
phanuthatmusi สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
69 65 4 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 14:54
11 58-03785
(โครงการ)ปี 2558
นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตูบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 49 2 #1#2 #1 4 พ.ย. 59 12:43
12 58-03870
(โครงการ)ปี 2558
น.ส.เบญจรัตน์ ทองเมือง ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงินบ้านควนเงินหมู่ที่ 2ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 20 1 #1 #1 29 ก.พ. 59 14:12
13 58-03998
(โครงการ)ปี 2558
นายสมปอง เพิ่มแก้ว คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหายชุมชนท่ายูง หมู่ที่ 5 ต.ตะเเพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
80 73 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 15:55
14 58-04005
(โครงการ)ปี 2558
สุมณฑา ทองนาคขาว สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่บ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 46 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 10:53
15 57-02539
(โครงการ)ปี 2557
สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 32 5 #1#2 #1#2 13 ธ.ค. 58 12:02
16 57-01436
(โครงการ)ปี 2557
ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )ชุมชนบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 45 3 #1#2 #1#2#3 23 ส.ค. 58 20:08
17 57-02536
(โครงการ)ปี 2557
คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่บ้านเขาแก้ว ม.2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 33 5 #1#2 #1#2 5 ธ.ค. 58 12:12
18 57-01434
(โครงการ)ปี 2557
ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)บ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหราโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 37 1 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 58 16:19
19 57-02543
(โครงการ)ปี 2557
บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียงบ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 5 #1#2 #1#2 6 ธ.ค. 58 11:45
20 57-01432
(โครงการ)ปี 2557
รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้วหมู่ที่ 9 สะพานแต้วโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 14 3 #1#2 #1 12 ก.ค. 58 12:27
21 57-01481
(โครงการ)ปี 2557
ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือหมู่ทีj 7 บ้านห้วยยวนเหนือ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1 24 ก.ค. 58 11:17
22 57-02581
(โครงการ)ปี 2557
รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอยบ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 34 3 #1#2 #1#2 28 พ.ย. 58 13:42
23 57-01431
(โครงการ)ปี 2557
บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านนากวดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 40 4 #1#2 #1#2#3 11 ก.ค. 58 18:49
24 57-01438
(โครงการ)ปี 2557
ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูงบ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 57 5 #1#2 #1#2 16 ก.ค. 58 11:28
25 57-02535
(โครงการ)ปี 2557
สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวยม.7 บ้านทุ่งทวย ต.นาเมืองเชร อ.สิเกา จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 18 5 #1#2 #1#2 29 พ.ย. 58 09:14
26 57-01437
(โครงการ)ปี 2557
ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถังหมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 5 #1#2 #1 30 ก.ค. 58 11:15
27 56-00549
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพตำบลเขาชัยสนสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
14 13 - #1#2 #1#2 14 พ.ค. 57 10:40
28 56-02537
(โครงการ)ปี 2556
Nongluk_R การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรนหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 37 - #1#2 #1#2 ½ 21 พ.ย. 57 14:25
29 56-00264
(โครงการ)ปี 2556
เสณี จ่าวิสูตร ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์บ้านบ่อโพธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
28 27 1 #1#2 #1#2 29 ธ.ค. 57 12:32
30 56-00269
(โครงการ)ปี 2556
เสณี จ่าวิสูตร โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทางตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 31 - #1#2 #1#2 13 ต.ค. 57 14:57
31 56-00250
(โครงการ)ปี 2556
เสณี จ่าวิสูตร ชุมชนปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมุู่บ้านคลองหวะหลัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 11 1 #1#2 #1 7 ก.ค. 57 10:10
32 55-01934
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัดหมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 48 2 #1 #1#2 24 ก.ย. 56 15:48
33 55-01818
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรดหมู่ที่ 7 ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 37 2 #1#2 #1#2 20 พ.ย. 56 09:37
34 55-01924
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่บ้านหูเล่ หมู่ที่ 8 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 33 2 #1#2 #1#2#3 24 ก.ย. 56 18:34
35 55-00992
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำหมู่5บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 47 3 #1#2 #1#2#3 11 ก.ย. 56 15:10
36 55-01921
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิมหมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 39 2 #1#2 #1#2 27 ก.ย. 56 18:52
37 55-01919
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้วหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 46 2 #1#2 #1#2 24 ก.ย. 56 17:42
38 55-01819
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"บ้านช่องฟืน ม. 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 26 6 #1 #1#2#3 26 ก.ย. 56 13:16
39 55-01916
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำชุมชนในโป๊ะท่าน้ำหมู่ที่12ต.ตะโมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 2 #1#2 #1#2 17 ก.ย. 56 11:55
40 55-01817
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่บ้านม่วงทวน หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 36 1 #1#2 #1#2 1 ต.ค. 56 10:03
41 54-01521
(โครงการ)ปี 2554
ชุมชนบ่อโพธิ์ ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 1 - 3 25 ธ.ค. 54 05:56
42 54-01519
(โครงการ)ปี 2554
rommuang ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะพื้นที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 12 - 2 20 ธ.ค. 54 10:05
43 54-01540
(โครงการ)ปี 2554
ประเทือง กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าวหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 - 2 30 ส.ค. 54 15:24
44 54-01529
(โครงการ)ปี 2554
hoorea อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 - - 3
45 54-01576
(โครงการ)ปี 2554
phaichamnarn โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 2 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 - - 2
46 54-01508
(โครงการ)ปี 2554
โกวิทย์ สักหวาน โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงามชุมชนเทศบาลตำบลตะโหมดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 6 - 2 15 พ.ย. 54 15:38
47 53-01710
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัยบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
48 53-01726
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อยบ้านทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
49 53-01766
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่บ้านอ้ายใหญ่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
50 53-01767
(โครงการ)ปี 2553
เสณี จ่าวิสูตร โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดีบ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ