รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "supakon" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03822
(โครงการ)ปี 2558
supakon รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 32 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:51
2 57-01448
(โครงการ)ปี 2557
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่หมู่ที่ 8 บ้านศาลาไม้ไผ่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 42 5 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 58 14:32
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ