รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "pairoakectchoo" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03820
(โครงการ)ปี 2558
pairoakectchoo ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)ชุมชนบ้านโคกแย้ม หมู่ที่2 ต. นาท่อม อ.เมืองพัทลุงจ. พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 42 10 #1#2 #1 31 ต.ค. 59 11:02
2 57-01416
(โครงการ)ปี 2557
เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้มบ้านโคกแย้มโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 46 7 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 58 09:52
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ