รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ไทรงาม" (จำนวน 3 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงม.2 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
8 4 - 14 มี.ค. 62 16:39
2 58-03832
(โครงการ)ปี 2558
ไทรงาม นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
76 69 7 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 12:22
3 57-01418
(โครงการ)ปี 2557
ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงามบ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
54 44 4 #1#2 #1#2 10 ก.ค. 58 13:33
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ