รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางเกศินี สุวรรณรัตน์" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03834
(โครงการ)ปี 2558
นางเกศินี     สุวรรณรัตน์ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 36 4 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 18:49
2 57-01502
(โครงการ)ปี 2557
ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่นที่ทำการหมู่บ้าน ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 29 5 #1#2 #1#2 20 พ.ค. 58 14:15
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ