รายชื่อโครงการ ปี 2553 (จำนวน 42 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 53-01722
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนนบ้านแหลมจองถนน ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
2 53-01755
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงบ้านน้ำตกไพรวัลย์ ม. 13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
3 53-01773
(โครงการ)ปี 2553
ประพันธ์  วรรณบวร โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอยบ้านมดตะนอย ม. 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
4 53-01717
(โครงการ)ปี 2553
kannapat janthong โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุขชุมชนแฟลตเคหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 1
5 53-01719
(โครงการ)ปี 2553
twoseadj โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาหมู่ที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 3
6 53-01725
(โครงการ)ปี 2553
twoseadj โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาบ้านรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 3
7 53-01715
(โครงการ)ปี 2553
twoseadj โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 6
8 53-01726
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อยบ้านทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
9 53-01768
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ม. 4 บ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
10 53-01766
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่บ้านอ้ายใหญ่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
11 53-01751
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุงชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน เทศบาลตำบลปากพยูน อ.ปากพยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
12 53-01770
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรคหมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
13 53-01767
(โครงการ)ปี 2553
เสณี จ่าวิสูตร โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดีบ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
14 53-01743
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงคลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
15 53-01746
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงครัวเรือนและสถานที่่ราชการในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
16 53-01730
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงบ้านคอแห้งงาม ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
17 53-01710
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัยบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
18 53-01752
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
19 53-01718
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการจัดการขยะในครอบครัวบ้านทุ่งนุ่น ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
20 53-01765
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะม. 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
21 53-01778
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่นม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
22 53-01745
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงบ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
23 53-01754
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงบ้านหัวหรั่ง ม.3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
24 53-01748
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังหมู่ 1และ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
25 53-01707
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรังหมู่ 2 และ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
26 53-01779
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง บ้านทุ่งส้มปอย ม.4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
27 53-01782
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการรวมพลัง ระดมความคิด แก้วิกฤติสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัตรังหมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
28 53-01728
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านหัวยาง ม.1 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
29 53-01712
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
30 53-01764
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
31 53-01713
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
32 53-01957
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนาบ้านกลาง ม. 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
33 53-01771
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียงบ้านเนินธัมมัง ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
34 53-01774
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
35 53-01724
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกาะเสือ ม. 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
4 - 2 31 ต.ค. 55 18:41
36 53-01723
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
37 53-01708
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
38 53-01832
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพลบ้านเสรีพล ม. 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 1
39 53-01744
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพรบ้านเหนือ ม. 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
40 53-01777
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่อบต. บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 2
41 53-01775
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพรบ้านช่องสะท้อน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
42 53-01729
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะเทศบาลเมืองหลังสวน ต.ขันเงิน และ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ