รายชื่อโครงการ ปี 2554 (จำนวน 112 โครงการ)

112 items(1/2) 2 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01608
(โครงการ)ปี 2554
chonpadae โครงการจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานีชุมชนบ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
14 14 - 5 3 มี.ค. 55 23:07
2 54-01514
(โครงการ)ปี 2554
chonpadae โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเลบึงขุนทะเล บ้านนิคม ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 17 - 4 3 ก.พ. 55 15:32
3 54-01531
(โครงการ)ปี 2554
chonpadae โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้าบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 - - 1
4 54-01528
(โครงการ)ปี 2554
chonpadae โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังบ้านควน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 11 - 3 4 มี.ค. 55 14:50
5 54-01487
(โครงการ)ปี 2554
chonpadae โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยหมู่ 4บ้านบางจ๋วน ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 4 - ½ 2 6 ก.ย. 54 11:24
6 54-01516
(โครงการ)ปี 2554
โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ ม.2 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรังบ้านปากปรนท่าออก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 9 2 2 19 พ.ย. 55 14:00
7 54-01600
(โครงการ)ปี 2554
เปรี้ยว หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อมหมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 - - 2
8 54-01545
(โครงการ)ปี 2554
วิไลพร สุขสวัสดิ์ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือชุมชนบ้านค่ายเสือ 82 ม.4 มะกอกเหนือโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
3 - - 2
9 54-01580
(โครงการ)ปี 2554
ฮัมดี ขาวสะอาด โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ”บ้านบือเระ ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 33 - 4 4 มี.ค. 55 16:19
10 54-01500
(โครงการ)ปี 2554
ทรงสิทธิ์ บุญผล โครงการหน่ออ่อนแห่งความพอเพียงหมู่ที่ 4,5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
8 - - 2
11 54-01605
(โครงการ)ปี 2554
สอรัฐ  มากบุญ โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนลานตลาดชุมชนตลาดท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 5 - 1 4 มี.ค. 55 16:13
12 54-01599
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 7 - 3 28 ส.ค. 54 11:57
13 54-01604
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 14 - 3 28 ส.ค. 54 11:54
14 54-01533
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหลักกิโล ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 12 - 3 28 ส.ค. 54 11:11
15 54-01507
(โครงการ)ปี 2554
นางสาวอุบลวรรณ นพรัตน์ โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชนศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และพื้นที่หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 - - 4
16 54-01603
(โครงการ)ปี 2554
ศิริพร แก้วใจดี มโนราห์บำบัดและการจัดการป่าชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนเงิน หมู่ 2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 1 - 2 28 ส.ค. 54 00:32
17 54-01522
(โครงการ)ปี 2554
kanokpan  ocha โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพีพื้นที่บ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 6 - 4 4 มี.ค. 55 15:44
18 54-01525
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๖ ตำบลปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 16 - 3 28 ส.ค. 54 17:45
19 54-01517
(โครงการ)ปี 2554
นายธีรศักดิ์  บุญพล โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวังม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูย์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 12 - 3 30 ก.ย. 54 18:20
20 54-01527
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านคลองสุขุม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 8 - 1 4 มี.ค. 55 10:41
21 54-01625
(โครงการ)ปี 2554
konroo54 โครงการสร้างสุขภาวะผู้บริโภคตำบลควนรูคือ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 13 - 4 4 มี.ค. 55 11:40
22 54-01523
(โครงการ)ปี 2554
KohChai โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกาะไชยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 13 - 3 1 ก.ย. 54 20:39
23 54-01526
(โครงการ)ปี 2554
ขนิษฐา โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาล ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 20 - 4 3 ก.ค. 55 21:45
24 54-01560
(โครงการ)ปี 2554
จรูญศักดิ์ จรประดิษฐ์ โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชนบ้านหนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 8 - 3 14 ก.ย. 54 19:16
25 54-01627
(โครงการ)ปี 2554
กำไล โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ”หมู่ที่15 บ้านบางดุก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 18 - 4 27 ส.ค. 54 22:18
26 54-01489
(โครงการ)ปี 2554
surapon โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนชายฝั่งบ้านปากคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 14 - 3 4 มี.ค. 55 09:45
27 54-01607
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านริมคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 10 - 2 27 ส.ค. 54 22:01
28 54-01633
(โครงการ)ปี 2554
marinee สุขภาวะดีตามวิถีสตรีมุสลิมหมู่ 3 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
38 1 - 2 1 ก.ย. 54 14:17
29 54-01535
(โครงการ)ปี 2554
ประเกียรติ ยังชู โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตังบ้านเกาะมุกด์ ตำบาลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 12 - 2 4 มี.ค. 55 11:52
30 54-01520
(โครงการ)ปี 2554
chanida โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ1. พื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตต้นน้ำ และปลายน้ำ คือ พื้นที่ตำบลฉลองและตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล2. พื้นที่ประสบภัยเขตปลายน้ำ คือ พื้นที่ 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชภอสิชลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 29 - 2 7 ม.ค. 55 19:17
31 54-01513
(โครงการ)ปี 2554
ชมนาถ ร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่พื้นที่บ้านจังหูนใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 19 - 3 14 ก.ย. 54 19:17
32 54-01530
(โครงการ)ปี 2554
อุมากร วิปุลากร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนบ้านหมาก 40 ครัวเรือน จาก 85 ครัวเรือนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 19 - 3 28 ส.ค. 54 06:58
33 54-01509
(โครงการ)ปี 2554
ผาสุข ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง1.)พื้นที่ทำนาอินทรีย์จำนวน 500 ไร่ 2.)แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนจำนวน 2 ไร่ 3.)พื้นที่ว่างของโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นที่ใช้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน 2 งานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 1 - 6 28 ส.ค. 54 09:04
34 54-01570
(โครงการ)ปี 2554
Afundee โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีพื้นที่ชุมชนบ้านปาลัส หมู่ที่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
2 2 - 1 14 พ.ย. 54 12:33
35 54-01595
(โครงการ)ปี 2554
โครงการตาสับปะรดหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสักหมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 4 - 3 3 มี.ค. 55 23:44
36 54-01593
(โครงการ)ปี 2554
tosaphorn สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านเฉลิมพระเกียติ ชุมชนพรหมมานนท์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 17 - 3 28 ส.ค. 54 19:07
37 54-01550
(โครงการ)ปี 2554
นายวิรัตน์ ทองแป้น คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุขชุมชนบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 1 - 2 27 ส.ค. 54 21:16
38 54-01548
(โครงการ)ปี 2554
suchaya โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรังหมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 1 - 2 28 ส.ค. 54 11:37
39 54-01502
(โครงการ)ปี 2554
kungynet ร่วมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่่าอยู่- ชุมชนบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ ๕ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 - - 4
40 54-01538
(โครงการ)ปี 2554
สำราญ สมาธิ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรังบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
56 5 - 2 1 ก.ย. 54 11:17
41 54-01518
(โครงการ)ปี 2554
ปิยพัทธ์ รอดคืน โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังหมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 8 1 2 19 พ.ย. 55 15:28
42 54-01573
(โครงการ)ปี 2554
pra.patsorn intharasakul โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุหมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 23 1 2 19 พ.ย. 55 17:42
43 54-01611
(โครงการ)ปี 2554
aphiwat โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชนชุมชนบ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 1 - 2 8 ก.ย. 54 17:51
44 54-01620
(โครงการ)ปี 2554
กฤตเมธ มะเก ชุมชนไอกูบูพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนม.1บ้านไอกูบู ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 3 - 1 8 ต.ค. 54 11:58
45 54-01512
(โครงการ)ปี 2554
sansanee โครงการริมรั้วปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ลดเสี่ยงโรคภัยบ้านแพงเซา หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 31 - 2 14 ก.ย. 54 19:21
46 54-01506
(โครงการ)ปี 2554
นายสมคิด อิตกี โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลนชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 - - 2
47 54-01597
(โครงการ)ปี 2554
kritta โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ตำบลถ้ำพรรณราตำบลถ้ำพรรณราโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 1 - 2 27 ส.ค. 54 22:22
48 54-01629
(โครงการ)ปี 2554
wannipa สี่วัยสานสายใยรักตำบลนาแวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 - - 2
49 54-01483
(โครงการ)ปี 2554
แพรวพรรณ สุวรรณบุบผา โครงการอาหารสุขภาพ ชุมชนบ้านตีนวัดชุมชนบ้านตีนวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 12 - 2 3 มี.ค. 55 15:18
50 54-01610
(โครงการ)ปี 2554
temduang โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีหมู่ที่ 3 บ้านละเวงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 44 2 ½ 3 20 พ.ย. 55 19:07
51 54-01536
(โครงการ)ปี 2554
wandee2518 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านควนกุฎบ้านควนกุฎ หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
3 3 - 2 11 ต.ค. 54 16:11
52 54-01552
(โครงการ)ปี 2554
sasi โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 2 ตำบล นาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 35 - #2 2 30 พ.ย. 55 16:08
53 54-01488
(โครงการ)ปี 2554
m_cefa สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 13 - 3 27 ส.ค. 54 22:05
54 54-01546
(โครงการ)ปี 2554
นายธงชัย สังข์ทอง โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ณ ที่ทำการกลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย 94/3 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 - - 2
55 54-01495
(โครงการ)ปี 2554
nongonno สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 6 - 4 28 ส.ค. 54 08:24
56 54-01549
(โครงการ)ปี 2554
โกศล โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรังหมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
16 1 - 2 28 ส.ค. 54 10:54
57 54-01491
(โครงการ)ปี 2554
นายวิสาข์ ทองคำ ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารักชุมชนคูสวนหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 21 - 3 21 ก.ย. 54 20:09
58 54-01484
(โครงการ)ปี 2554
อภิญญา คงนวลใย โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้วตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 5 - 4 5 มี.ค. 55 09:17
59 54-01577
(โครงการ)ปี 2554
ปากรอ ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 3 - 3 28 ส.ค. 54 11:11
60 5401582
(โครงการ)ปี 2554
นายเล็ก สุกุมารพันธุ์ โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้งเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
10 9 - 4 5 พ.ย. 54 16:02
61 54-01594
(โครงการ)ปี 2554
ritt บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียงหมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 - - 2
62 54-01490
(โครงการ)ปี 2554
prateep โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมืองหมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 14 - 3 30 ต.ค. 54 11:46
63 54-01496
(โครงการ)ปี 2554
KAMONPOP THONGAEING ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย 3/1 ถึง 3/3โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 23 1 #1 #1 3 23 พ.ย. 55 13:07
64 54-01493
(โครงการ)ปี 2554
โครงการชุมชนส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุขชุมชนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
11 11 - 3 6 ธ.ค. 54 19:14
65 54-01574
(โครงการ)ปี 2554
อิสมาแอ มาหะ การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสหมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเเสะ จังหวัดนราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 13 - 3 4 มี.ค. 55 10:37
66 54-01504
(โครงการ)ปี 2554
นายไพบูลย์ พูลเอียด โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษชุมขนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 1 - 2 25 ธ.ค. 54 10:47
67 54-01529
(โครงการ)ปี 2554
hoorea อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 - - 3
68 54-01539
(โครงการ)ปี 2554
natenapa สีเขียวเพื่อสุขภาพชุมชนคนบ้านเทิกหมู่ 2 ต. บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 1 - 5 27 ส.ค. 54 19:38
69 54-01571
(โครงการ)ปี 2554
talubo สภาซูรอกับการสร้างชุมชนตะลุโบะให้น่าอยู่บ้าน ตะลุโบะ ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 33 1 3 19 พ.ย. 55 15:07
70 54-01541
(โครงการ)ปี 2554
โครงการจากหนึ่งมือน้อยสู่ร้อยมือในชุมชน โครงการจากหนึ่งมือน้อยสู่ร้อยมือในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
12 2 - 1 27 ส.ค. 54 19:16
71 54-01632
(โครงการ)ปี 2554
สมบูรณ์ อาพัทธนานนท์ บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
7 - - 2
72 54-01553
(โครงการ)ปี 2554
wandee2518 โครงการจัดการขยะชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 - - 3
73 54-01532
(โครงการ)ปี 2554
seesin โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนองหมู่ที่ 5 บ้านพรุตาโรย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 9 - 5 27 ส.ค. 54 21:56
74 54-01578
(โครงการ)ปี 2554
Fateemah Lorteh โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียงบ้านสนี ม.2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 15 - 2 5 มี.ค. 55 09:24
75 54-01494
(โครงการ)ปี 2554
แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 18 - 5 28 ส.ค. 54 09:02
76 54-01481
(โครงการ)ปี 2554
สุพรรัตน์ พูนผล โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญาสำนักสงฆ์โคกพยอมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
12 5 1 2 19 พ.ย. 55 10:49
77 54-01601
(โครงการ)ปี 2554
intama_uai โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียงหมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 4 - 2 27 ส.ค. 54 17:38
78 54-01581
(โครงการ)ปี 2554
มาหามะ ยูโซ๊ะ โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
25 25 - 3 28 ส.ค. 54 12:13
79 54-01619
(โครงการ)ปี 2554
jitsak โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาบ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 5 - 5 28 ส.ค. 54 11:39
80 54-01576
(โครงการ)ปี 2554
phaichamnarn โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 2 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 - - 2
81 54-01508
(โครงการ)ปี 2554
โกวิทย์ สักหวาน โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงามชุมชนเทศบาลตำบลตะโหมดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 6 - 2 15 พ.ย. 54 15:38
82 54-01575
(โครงการ)ปี 2554
รอฮานี  เต๊ะ โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง”ชุมชนบ้านทอนอามาน หมู่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 - -
83 54-01521
(โครงการ)ปี 2554
ชุมชนบ่อโพธิ์ ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 1 - 3 25 ธ.ค. 54 05:56
84 54-01492
(โครงการ)ปี 2554
โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชนชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
13 13 - 2 11 ต.ค. 54 12:50
85 54-01622
(โครงการ)ปี 2554
roen ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 - - 2
86 54-01482
(โครงการ)ปี 2554
เจตน์ธนัช กุลนิล โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตกบ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 33 - 4 9 มี.ค. 55 16:18
87 54-01479
(โครงการ)ปี 2554
ธวัชชัย ศักดิ์ศฤงคาร ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้องม.13 บ้านหนองกวางข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
23 21 - 8 4 มี.ค. 55 08:56
88 54-01511
(โครงการ)ปี 2554
somporn กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเองบ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 6 - 3 27 ส.ค. 54 22:43
89 54-01480
(โครงการ)ปี 2554
อภินันต์ ชนะคช โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 12 - 3 13 มี.ค. 55 22:17
90 54-01562
(โครงการ)ปี 2554
เกษมณี ชัยรัตนมโนกร โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานีบริเวณชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
147 133 1 6 26 พ.ย. 55 07:05
91 54-01519
(โครงการ)ปี 2554
rommuang ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะพื้นที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 12 - 2 20 ธ.ค. 54 10:05
92 54-01630
(โครงการ)ปี 2554
รอมละ ราโมง โครงการจัดการขยะด้วยสองมือเราสู่ชุมชนน่าอยู่หมู่ที่ 1 บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 26 1 4 19 พ.ย. 55 17:29
93 54-01547
(โครงการ)ปี 2554
ไสตอตก โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตกสายน้ำคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
11 6 - 2 11 ธ.ค. 54 19:20
94 54-01515
(โครงการ)ปี 2554
thawonr kongsri โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะชุมชนบ้านหูยาน(หมู่ที่ 8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง)โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 5 - 3 18 พ.ย. 54 16:39
95 54-01543
(โครงการ)ปี 2554
โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเขตเทศบาลตำบลบ่อทองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 35 1 2 19 พ.ย. 55 17:38
96 54-01501
(โครงการ)ปี 2554
คณุตน์ ศิโรทศ การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 1 - 1 28 ส.ค. 54 13:11
97 54-01499
(โครงการ)ปี 2554
ธนากร ช่วยวงศ์ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านท่าเรือใหม่ (การเคหะแห่งชาติ) ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โครงการเยาวชนต้นกล้าการเคหะแห่งชาติ โครงการ1 (หมู่บ้านท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต)โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
14 9 - 2 8 มี.ค. 55 11:55
98 54-01540
(โครงการ)ปี 2554
ประเทือง กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าวหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 - 2 30 ส.ค. 54 15:24
99 54-01572
(โครงการ)ปี 2554
ปาริชาติ แก้วทองประคำ โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีหมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 13 1 2 19 พ.ย. 55 16:17
100 54-01704
(โครงการ)ปี 2554
saipin โครงการเสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ตำบลดอนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 7 1 4 19 พ.ย. 55 13:09
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
112 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 112 โครงการ